A tanúsítási rendszer változása

2015. november 12. - 13:25
Bő két hónap múlva rengeteg változás jön! Az épületek energetikai tanúsítási rendszere is változni fog. 2016. január elsejétől a BB és az annál jobb besorolású (pl. AA) épületek elégítik ki a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményt.

Az épületek energetikai tanúsítási rendszere is változni fog. 2016. január elsejétől a BB és az annál jobb besorolású (pl. AA) épületek elégítik ki a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményt. A változásnak köszönhetően a besorolási rendszer tájékoztatást ad arról, hogy a tanúsított épület a jövőben is korszerűnek fog-e minősülni. Az új rendszer a korábbit felváltva megszünteti az épületek méret szerinti megkülönböztetését. A korábbi rendszerben két azonos fogyasztású társasház és családi ház között 4 besorolásnyi eltérés is lehetett.  Elfordulhatott,  hogy  egységnyi  alapterületre  vetítve  ugyanannyi  energiát fogyasztott egy B besorolású családi ház és egy F besorolású társasház. A piaci átláthatóság érdekében  ez  a  megkülönböztetés  megszüntetésre  kerül.  A  korábban  készült tanúsítványokat a nyilvántartási rendszer automatikusan átváltja az új rendszerbe annak érdekében, hogy azok továbbra is használhatóak legyenek.

Az  automatikus  átváltás  nem  érinti  a  nagy  energiahatékonyságú, BB  és  az  annál  jobb minőségű épületeket, mivel ott további követelmények kerültek megfogalmazásra, ami nem teszi lehetővé az automatikus átváltást. Ezek a többlet-követelmények garantálják, hogy a BB és annál jobb besorolású épületek minden kétséget kizáróan tartósan magas energetikai nívót jelentsenek. Ennek megfelelően az új BB besorolás magasabb energiahatékonyságot képvisel, mint  a  korábbi  B  besorolás. A  BB  besorolását érintő  újabb, csak  további  tanúsítás  által bevihető paraméterek miatt az automatikus átsorolás CC-nél jobb besorolást nem fog adni. Ha korábban már tanúsítvánnyal rendelkezett, és az épület eladásánál, bérbeadásnál nem elégszik meg a CC besorolással, annál jobbat szeretne, akkor érdemes újratanúsíttatni az épületét.

A tanúsítás költségeinek csökkentése érdekében 2016. január 1-jétől a hat- és többlakásos épületek tanúsítása elvégeztethető az energia számlák alapján.

A tanúsítási rendszer besorolása a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményekhez került illesztésre.

Amíg 2016.  január  1-je  előtt működő rendszer egy  betűjellel  jellemezte  az  épület  vagy épületrész besorolását, addig az utána lévő rendszer két betűt használ, az előzőt duplázva (A–AA, B–BB,...). Erre annak érdekében van szükség, hogy a két eltérő rendszer és az abban kiállított tanúsítvány egymástól megkülönböztethető legyen.

A  már  meglévő tanúsítványok  2016.  január  1-jétől  nem  használhatók  fel  további tranzakciókhoz változatlanul.

Az  Európai  Uniós  szabályozásnak  megfelelően  minden  új  épületnek  2021.  után  KNE épületnek kell  lennie. A Magyarországi KNE követelmények kifejezetten az új épületek létesítésére vonatkoznak. A követelményeket a 2016. január 1-je után kezdeményezett építési engedélyezési  eljárásokban  kell  alkalmazni. Az  EU  szabályossal  összhangban  a magyar szabályozás egy átmenetilehetőséget biztosít azok számára, akik még nem szeretnék KNE szintűre építeni épületüket a KNE követelményeknél enyhébb követelmények teljesítésére. Ennek megfelelően az, aki 2020. december 31-ig használatba veszi épületét, még enyhébb követelményeknek felelhet meg.

Ettől  függetlenül a 2014-es szabályváltoztatásnak megfelelően  2018.  január  1.  után benyújtott építési engedély iránti kérelmeknek  meg  kell felelniük a KNE követelményeknél enyhébb költségoptimalizált követelményeknek.

A követelmények időbeli hatályához hasonlóan a követelményszint meghatározása során is arra törekedett a Magyar Kormány, hogy ésszerűen, a beruházók számára a legnagyobb mozgásteret  biztosítsa.  Ennél fogva a  követelmények   a legenyhébb  műszaki  szintűre kerültek meghatározásra. Elképzelhető,  hogy  a  követelményeket később szigorítani  kell, ezért az egyedi helyszíni  adottságoktól  függően célszerű  lehet  az  épületünket a  KNE követelménynél 20%-kal kisebb energiafogyasztású AA besorolásúra tervezetezni.  Az  AA besorolás elérésével biztosítható, hogy hosszabb távon se avuljon el az új épület.

A levegő-hővisszanyerő  alkalmazásának  előírása  nem  kapcsolódik  a  KNE követelményekhez.  Azt  külön, új  építésekre  és  felújításokra  egyaránt vonatkozóan az Energetikai  rendelet 1.  mellékletének  V.  része  írja  elő. Az  V.  rész 6.1.  pontja  szerint  a légtechnikai  rendszer  hővisszanyerési hatásfokának legalább  65%-osnak   kell   lennie. A rendszer hatásfokába be kell számítani a deresedés elleni védelem miatti veszteséget. Ezt a szabályt a 2016. január 1-je után benyújtott építési engedélykérelmeknél kell alkalmazni. A követelmény nem csak irodákra vonatkozik, és azt a nem építési engedély köteles felújítási munkákra is alkalmazni kell, ha a kivitelezést 2016. január 1-je után kezdték meg.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101820.298307

8. Tanúsítványok kiállításának lehetőségei

A  tanúsítványok  kiállításának  korábbi  egy  típusa  helyett  háromra  bővül  a  kiállítás hatékonyabbá tétele érdekében.

8.1. 
Egész épület tanúsítása számítással
Ez  alapvetően  azonos  a  meglévővel,  ugyanakkor  kiegészítésre  kerül  a  fajlagos  hőtároló tömeg adatának feltöltésével. A 9.2. A q-tényező mint besorolás összehasonlító paramétere és a 9.3. A megújuló részarány, mint a besorolás összehasonlító paramétere fejezetben leírtak is adatfelvitelre és automatikus ellenőrzésre kerülnek BB vagy annál jobb besorolás esetén.

8.2. 
Egész épület tanúsítása méréssel

A  mérés  alapú tanúsítása csak   a 130   kWh/m2a  feletti  fogyasztású  épületek esetében megengedett.  Jellemzően  a  2000  előtt  épült, és  azóta felújítatlan  épületek  ilyenek.  Ez  a tanúsítási  forma  elsősorban  akkor  javasolt, ha  számítással  végzett tanúsítás  nagyon bonyolult és pontatlan volna. Ilyen bonyolult tanúsítási helyzetet teremt az összetett, több dimenziós hőhidakkal bíró épületek és azon épületek tanúsítása, ahol a tömítetlenség és az abból származó légcsere nagy. Jellemzően a vasbeton szendvicspaneles épületeknél lehet kizárólag nagyon  bonyolult  számítással  közelíteni  a tényszerű veszteségeket.

Paneles épületeknél érdemesebb  inkább  a  számlákkal  mért  adatokra  hagyatkozni.  A  felújított épületek  esetén  is  célszerű  lehet  számlák  alapján  tanúsítani,  ha  például  a homlokzat szigetelést körben hőszigetelés nélküli erkélyek, függőfolyosók, falak szakítják meg, ezért jelentős a nehezen számítható hőhídveszteség.

Annak érdekében, hogy a mérés alapú tanúsítás is pontos legyen, további feltételeknek kell megfelelnie az így tanúsított épületnek:

- Lakóépület esetén, ha legalább 6 lakással rendelkezik az épület, lakóépülettől eltérő rendeltetésű  épület  esetén,  ha  legalább  500  m2-es  hasznos  alapterületű, akkor végezhető így a tanúsítás.

- A  tanúsítást  megelőző  3  év  energiafogyasztásában  a  legkisebb  és  a  legnagyobb fogyasztású év fogyasztásában 30%-nál nagyobb eltérés nem lehet.

- Az épületben a belső légállapot szabályozására és a használati meleg víz előállítására csak olyan energiát használtak fel, amit az elmúlt 3 évben hiteles mérőegységgel mértek. Tehát hagyományos fatüzelésű helyiségfűtő nem lehet a házban. Fa vagy más szilárdtüzelés  csak  akkor  vehető  figyelembe,    ha a  fűtőközpontból kilépő energiaszállító közeget már 3 éve hiteles mérővel mérik.

- A tanúsítást  megelőző  3  évben  az  épületet  rendeltetésszerűen  használták  és rendeltetésváltás nem volt. A magas fogyasztás korlát miatt, ez a lehetőség csak a DD vagy annál rosszabb besorolású épületekre  vonatkozik. Ennek  megfelelően  ilyenkor nem  kötelező  megadni a    BB besorolásához  szükséges  megújuló  részarány,  q-tényező,  és  ahhoz  szükséges  épületre vonatkozó A, V és A/V érték, csak releváns értékeket kell jelölni az alátámasztó munkarészben. Meg kell jegyezni, hogy a méréssel készülő tanúsítványhoz is kell alátámasztó munkarész, hiszen  a  mért  értékeket  át  kell  számolni  típus  fogyasztóra. A Tanúsítási  rendelet 2. mellékletének  4.  pontja  szerint  részletes  bemenő  adatok  és  számítások  felvitelével  kell elkészíteni a  tanúsítást. Az  alátámasztó  számításnak  vázlatosan  a  következőképpen  kell felépülnie:
Az  épületben  összesen  felhasznált  energia  mért értéke energiahordozóként az Energetikai  rendelet 3. melléklet V. rész V.1. táblázata  szerinti bontásban. A számlák alapján megállapított éves összeg.
A fűtési, és  használati  melegvíz felhasználásból  kivonandó technológiai  célra felhasznált energia kiszámítása, beleértve az irodai és háztartási berendezéseket is az MSZ   EN   15603 szerint, vagy  azzal  egyenértékű  módszerrel  megadva.
Így számítandó a lakóépületeknél a gáztűzhely gázfűtés esetén, ha az épület kazánja által felhasznált földgáz nem kerül külön mérésre.
A kapott eredmény korrigálása és az Energetikai  rendelet 3. melléklet V. rész V.1. táblázat szerint   primer energiába  átváltása.  Ezen  felül  a  csak  fűtésre  használt energiahordozóknál  a  meteorológiai  hőfokhíd  72000  hK-ra  való  átváltása,  és  a parancsolt fűtési hőmérséklet szerinti korrekció.
A módszer távfűtéssel ellátott épületeknél nagyon hatékonyan alkalmazható, és a panelos építés mód hőtechnikai bizonytalanságai miatt éppen ott javasolható.

8.3. 
Épületrész (önálló rendletetési egység) tanúsítása

Ez  vonatkozik  olyan önálló  rendeletetési  egységekre,  amik  egy  épület  részét  képezik. Fontos, hogy épületrész tanúsítása csak számítással készülhet, méréssel nem. Itt szintén nem kell megadni az adatfelvitel során a megújuló részarányt, q-tényezőt, és ahhoz szükséges épületre vonatkozó A, V és A/V értéket, csak releváns értékeket kell jelölni az alátámasztó munkarészben. BB  vagy  annál  jobb  besorolásnál  meg  kell  hivatkozni  az  egész  épület tanúsítványát, amiben az épületrész van.

Több fontos változás a történt a korábbi referenciaértékhez képest:

- Eltűnt a felület térfogat arány (A/V) szerinti megkülönböztetés;

- Az irodára vonatkozó követelménnyel azonos követelmény került meghatározásra a legfeljebb 1000 m2 hasznos alapterületű helyiséget magukba foglaló kereskedelmi épületekre;

- Oktatási  épületekkel azonos  követelmény  került  meghatározásra  az előadótermet, kiállítótermet jellemzően magukba foglaló épületekre;

- III.  rész  2.  pont  szerinti  egyéb  rendeltetésű  épületeknél a referencia  érték meghatározása során a követelmény értéket 10 kWh/m2a-vel csökkenteni  kell  a  2.4. pont szerint

- Az iroda és kereskedelmi épülteknél a hűtött hasznos alapterület is a követelmény meghatározó elemévé vált.

Ennek megfelelően a hűtött hasznos alapterület adatát is fel  kell  vinni tanúsítás során, és ellenőrzésre kerül iroda- és kereskedelmi épület esetén.

A BB vagy annál jobb besorolás további feltétele, hogy az épület 25%-nyi megújuló energiát hasznosítson.

A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság teljes tájékoztatója itt letölthető.

Forrás: http://e-gepesz.hu/